Average Dissolved Oxygen (DO), Big Glen Lake 1990-2014